Otto Sauer 1877-1959

Otto and Louise Sauer wedding photo